*تنهاییم را باتو قسمت می کنم

سهم کمی نیست.

گسترده تر از عالم تنهایی من عالمی نیست.

*تنها از ابتدا تا انتها را پیمودم

تنها از صخره های بزرگ زندگی عبور کردم و تنها مردم آیا کسی گفت : چگونه مرد؟؟؟؟

آیا کسی به خودش زحمت داد که بفهمد این آدم تنها مرد؟؟؟

هزار سالم بگذرد کسی نمی فهمد من تنها مردم...هیچ کس ...

هیچ کس حتی تو ای تک ستاره قلبم نفهمیدی تنها و در انتظار تو مردم

*من عاشق نیستم ولی دیوانه ی دیوانگی ام...گویند دیوانگی معنای دیگر واژه عشق است

love for meسه‌شنبه 8 مرداد‌ماه سال 1387 | 3 نظر


کداهنگ میخواهی بیاتو