یه دختر کوری تو این دنیای نامرد زندگی میکرد .این دختره یه دوست پسری داشت که عاشقه اون بود.دختره ھمیشه می گفت اگه من چشمامو داشتم و بینا بودم ھمیشه با اون می موندم یه روز یکی پیدا شد که به اون دختر چشماشو بده. وقتی که دختره بینا شد دید که دوست پسرش کوره. بھش گفت من دیگه تو رو نمی خوام برو. پسره با ناراحتی رفت و یه لبخند تلخ بھش زد و گفت :مراقب چشمای من باش

my eyesچهارشنبه 23 مرداد‌ماه سال 1387 | 7 نظر


کداهنگ میخواهی بیاتو